انبارهای مستقل


انبار های قابل ارائه تعداد انبار های خالی موجود توضیحات
۹۰۱ تا ۱۰۰۰ متر مربع    
۸۰۱ تا ۹۰۰ متر مربع    
۷۰۱ تا ۸۰۰ متر مربع    
۶۰۱ تا ۷۰۰ متر مربع    
۵۰۱ تا ۶۰۰ متر مربع    
۴۰۱ تا ۵۰۰ متر مربع    
۳۰۱تا ۴۰۰ متر مربع    
۳۰ تا ۱۰۰ متر مربع  
توضیحات
۲۰۱تا ۳۰۰ متر مربع    
۱۰۱تا ۲۰۰ متر مربع