دفاتر لوکس اداری


انبار های قابل ارائه تعداد انبار های خالی موجود توضیحات
۷۰تا ۸۰ متر مربع    
۸۰ تا ۹۰ متر مربع    
۹۰ تا ۱۰۰ متر مربع    
۱۰۰تا ۱۱۰ متر مربع    
۱۱۰ تا ۱۲۰ متر مربع