فضاهای روباز


انبار های قابل ارائه تعداد انبار های خالی موجود توضیحات
۳۰ تا ۱۰۰ متر مربع    
۱۰۱تا ۲۰۰ متر مربع    
۲۰۱تا ۳۰۰ متر مربع    
۳۰۱تا ۴۰۰ متر مربع    
۴۰۱ تا ۵۰۰ متر مربع    
۵۰۱ تا ۶۰۰ متر مربع    
۶۰۱ تا ۷۰۰ متر مربع    
۷۰۱ تا ۸۰۰ متر مربع    
۸۰۱ تا ۹۰۰ متر مربع    
۹۰۱ تا ۱۰۰۰ متر مربع