مغازه های تجاری


انبار های قابل ارائه تعداد انبار های خالی موجود توضیحات
۲۰ تا ۲۵ متر مربع    
۲۵ تا ۳۰ متر مربع    
۳۰ تا ۳۵ متر مربع    
۳۵ تا ۴۰ متر مربع    
۴۰ تا ۱۰۰ متر مربع